III. Gazdálkodási adatok

Általános közzétételi lista
1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat és Intézményei:

  • Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
  • Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Konyhája
  • Jászfelsőszentgyörgyi Óvoda

Önkormányzat/Hatályos önk.rendeletek/2/2019. (III.11.) számú rendelet

Önkormányzat/Hatályos önk.rendeletek/6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet


Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A POLGÁRMESTER illetményét, tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 71 § (4) bekezdése, az ALPOLGÁRMESTER tiszteletdíját az Mötv. 80 § (2) bekezdése, az önkormányzati KÉPVISELŐK tiszteletdíjának mértékét az Mötv. 35 § határozza meg.

A KÖZALKALMAZOTTAK illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályozza.

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzatnál és Intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát a mindenkori költségvetési rendelet tartalmazza.

A KÖZTISZTVISELŐK illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza.
A köztisztviselők számára biztosított cafetéria összegét és feltételeit a Hivatal Cafetéria Szabályzata szabályozza.

Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők létszámát a mindenkori költségvetési rendelet tartalmazza.

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Pályázat

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Pályázat

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzés

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával