II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Általános közzétételi lista

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
    Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV)
    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600150.TV)
    Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100195.TV)

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
Nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok
A kérelmet az ügyfél elektronikusan, postai úton, vagy személyesen (vagy meghatalmazott által) nyújthatja be. Legcélszerűbb a kérelem személyes benyújtása, mert munkatársaink azt azonnal átvizsgálják, és az esetleges hiányosságokra figyelmeztetnek. Amennyiben a hiányok pótlása a megadott határidőn belül nem történik meg, úgy az eljárás megszüntetésre kerül. Egyszerűbb ügyek esetén a kérelem azonnali ügyintézésére is sor kerülhet.
Az ügyintéző ad tájékoztatást az illetékfizetési kötelezettségről, illetve a mentességről. Az eljárási illetéket a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell leróni. A megfizetés elmaradása az eljárás megszüntetését okozza.
Az érdemi ügyintézés során kerül sor a tényállás tisztázására, szükség szerint szakhatóságok megkeresésére, helyszíni szemle tartására, szakértő kirendelésére, stb.
Az általános ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől (az eljárás megindításától) számított 60 nap. Jogszabály ennél rövidebb határidőt is megállapíthat.

Szociális és gyermekvédelmi ügyek:
• rendszeres települési támogatás megállapítása
• rendkívüli települési támogatás megállapítása
• köztemetés
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
• hátrányos helyzet megállapítása
• Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
• szociális tüzifa
• 50%-os gyermekétkeztetés

Építésügy:
A hatáskör gyakorlója: Jászberényi Járási Hivatal
– építéshatósági engedélyezési eljárások (telekalakítás, építési engedély, bontási engedély, fennmaradási engedély, használatbavételi engedély)

Anyakönyvi ügyek:
– születési, házassági, halotti anyakönyvek vezetése, közreműködés házasságkötésnél, névadó ünnepségen
– hagyaték

Birtokvédelmi ügyek:
– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti birtokvédelmi ügyek

Ipar és kereskedelmi ügyek:
• bejelentés köteles és működési engedély köteles tevékenységek engedélyezése, nyilvántartása
• közterület használati engedély kiadása, alkalmi árusítás engedélyezése
• telepengedélyezés

Adóügyek:
• helyi adókkal (iparűzési, kommunális) kapcsolatos feladatok
• gépjárműadóval kapcsolatos feladatok, ellenőrzések
• termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóval kapcsolatos feladatok
• adózással kapcsolatos nyilvántartások vezetése
• kényszerintézkedések foganatosítása az adóhátralékok, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása érdekében
• hatósági bizonyítvány kiadása
• adó és értékbizonyítvány kiadása:

Egyéb ügyek:
• méhészet évente történő bejelentése
• fakivágás engedélyezése
• környezetvédelmi feladatok ellátása

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Szervezet, működés, ügyvitel – ASP iktató program
Beérkezett küldemények nyilvántartása (355/2005. (XII.29) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 34. § (2))
Bélyegzők nyilvántartása (355/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 54. §)

Személyzeti, bér- és munkaügyek – KIRA
Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések (37/2001. (X.25.) PM rendelet a központosított illetmény-számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről)
Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, vagyonnyilatkozatai, juttatásai, tiszteletdíjai (2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről)
Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások

Pénz- és vagyonkezelés – ASP gazdálkodás
Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, selejtezés) (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról; 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről;
Ingatlan- és vagyonnyilvántartás – (147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről

Adóigazgatási ügyek – ASP adó
A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása (13/1991. (V.21.) PM rendelet; 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 24. § (4) bekezdés)
Az adózók egyéni törzsadatainak nyilvántartása (13/1991. (V.21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról)

Egészségügyi nyilvántartás

Szociális igazgatás – a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény alapján
PTR – Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere
Települési támogatások nyilvántartása

Kommunális igazgatás

Anyakönyvi igazgatás – ASZA Program
Nyilvántartás a nyitott anyakönyvi bejegyzésekről
Nyilvántartás a helyi anyakönyvvezetői jogosultságokról (6/2003. (III.7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 48. § (2), 89. §, 94. §; 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 2. §)

Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása
Címnyilvántartás
Nyilvántartás a polgárok személyi adatairól és lakcíméről (1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról)

Gyermekvédelmi ügyek – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján
Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők nyilvántartása
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása

Kereskedelmi igazgatás – ASP kereskedelem
Működési engedéllyel, és bejelentéssel rendelkező üzletek nyilvántartása (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 6. § (1) bekezdés)

Állat- egészségügyi nyilvántartás
Méhvándorlási nyilvántartás (2005. évi CLXXVI. törvény 44. §; 70/2003. (VI. 27.) FVH rendelet)

Katasztrófavédelmi igazgatás
Polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása (1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 33. §)

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
link: http://jaszfelsoszentgyorgy.hu/egyseges/SZMSZ%20egys%C3%A9ges%20szerkezetbe%20foglalt%20rendelet.pdf

A Képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvek link: http://www.jaszfelsoszentgyorgy.hu/onkormanyzat/jegyzokonyvek/
Rendeletek link: http://www.jaszfelsoszentgyorgy.hu/onkormanyzat/hatalyos-onkormanyzati-rendeletek/hatalyos-rendeletek/

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Frissítés: Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az Önkormányzat hirdetményei, közleményei link: http://www.jaszfelsoszentgyorgy.hu/hirdetmenyek/

Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapítása

Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Közérdekű adatok megismerésének lehetőségéről felvilágosítást kaphatnak:
Adatvédelmi felelős

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
 
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

19. Közadatok újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája
 
Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül
Megőrzés: Az előző állapot törlendő.

21. A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak jegyzéke

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül
Megőrzés: Az előző állapot törlendő.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztató

18. § (1) Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot ellátó szerv által a 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
(2) A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania.
(3) A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
(4) *  Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.
(5) Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi.
(6) A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.
(7) Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.
(2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról)

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül
Megőrzés: Az előző állapot törlendő.

23. A közadatok újrahasznosítására vonatkozó megállapodás adatai