I. Szervezeti adatok

Általános közzétételi lista
1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

I. Szervezeti adatok 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 Az Önkormányzat neve, címe, elérhetősége:
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
Székhely: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
Postacím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.

Telefonszám: +36-57/520-020
Faxszám: +36-57/520-021
Központi elektronikus levélcím: titkarsag1@jaszfelsoszentgyorgy.hu
A honlap URL-je:
http://www.jaszfelsoszentgyorgy.hu/

Polgármester fogadó óra: ügyfélfogadási időben
Ügyfélfogadás helye: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
Postacíme: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, feladatok

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
A Képviselő-testület felépítése

Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Levélcím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
E-mail: polgarmester@jaszfelsoszentgyorgy.hu

Telefonszám: +36-57/520-020
Faxszám: +36-57/520-021

Bálint János alpolgármester
Levélcím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
E-mail: titkarsag1@jaszfelsoszentgyorgy.hu

Telefonszám: +36-57/520-020

Banya Csaba képviselő

Farsangné Maczák Mariann képviselő
Fülöp Zoltán képviselő
Horváthné Sziliczei Mónika képviselő
Dr. Turjányi Sándor képviselő

 

A polgármester megbízatását főállásban látja el.

A polgármester tagja a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő.

A polgármesternek a Képviselő-testület működésével összefüggő feladatai különösen:

a) a Képviselő-testület elnöke,

b) segíti a képviselők munkáját,

c) összehívja és vezeti a Képviselő-testület üléseit,

d) képviseli az Önkormányzatot,

e) amennyiben a Képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben – a Képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint az Mötv. 70. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése kivételével – egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást, az erre vonatkozó részletszabályokat a 35. § tartalmazza,

f) ellátja a Képviselő-testület által önkormányzati rendeletben átruházott önkormányzati hatásköröket.

 

A Képviselő-testület – saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új Képviselőtestület alakuló üléséig tart.

Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.

Az alpolgármester feladatát, hatáskörét a polgármester határozza meg.

 

A képviselő főbb jogai:

a) részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenőrzésében;

b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni; vagy kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;

c) kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, jegyzőnek, társulásának – a Képviselő-testület által átruházott – önkormányzati ügyben hozott döntését;

d) az Önkormányzati Hivataltól igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést;

e) közérdekű ügyben kezdeményezheti az Önkormányzati Hivatal intézkedését, amelyre az Önkormányzati Hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni;

f) bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet;

g) javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a képviselőt meg kell hívni, a bizottság elé a tárgyalásra javaslattevő terjeszti az anyagot;

h) megbízás alapján képviselheti a Képviselő-testületet;

i) külön önkormányzati rendeletben meghatározott tiszteletdíj és egyéb juttatás illeti meg.

 

A képviselő főbb kötelezettségei:

a) részvétel a Képviselő-testület munkájában;

b) olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára;

c) felkérés alapján részvétel a képviselő-testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban;

d) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti és magántitok megőrzése /titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll;

e) kapcsolattartás a község választópolgáraival, és a különböző önszerveződő lakossági közösséggel;

f) a polgármesternél előzetesen bejelenti, ha a Képviselő-testület ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik;

g) személyes érintettség bejelentése;

h) külön jogszabályban meghatározottak szerint vagyonnyilatkozat tétele;

i) a képviselő-testület és a bizottság működésére vonatkozó szabályok betartása.

 

A Képviselő-testület bizottságai

Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság

 

Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése

 

Jegyző: dr. Kundrák István
Tel.: 57/520-020

Az Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

 

Pénzügy
Szarvas Tiborné

Zahenszkiné Kókai Ildikó

Tóthné Fűr Andrea

Tel.: 57/520-020/5.

Tari Istvánné

Tel.: 57/520-020/6.

 

Adó
Ujlakán Gyuláné

Tel.: 57/520-020/3.

 

Anyakönyvvezető

Tóth Jánosné

Tel.: 57/520-020/4.

 

Szociális ügyek

Ködmönné Fodor Ibolya

Tel.: 57/520-020/2.

 

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

 

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat

Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Levélcím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
E-mail: polgarmester@jaszfelsoszentgyorgy.hu

Telefonszám: +36-57/520-020
Faxszám: +36-57/520-021

Bálint János alpolgármester
Levélcím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
Telefonszám: +36-57/520-020

Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző: dr. Kundrák István
Levélcím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
Tel.: 57/520-020

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Konyhája

Eszes Istvánné intézményvezető
Levélcím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Csokonai Mihály utca 2.
Telefonszám: +36-57/420-207

 

Jászfelsőszentgyörgyi Óvoda

Farsangné Maczák Mariann

Levélcím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Tüzér utca 2.
Telefonszám: +36-57/420-033

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Dr. Kundrák István jegyző

5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
Tel.: 57/520-020

Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: NINCS
Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek: NINCS

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből áll.

Polgármester

Zelenai Tibor Károlyné
Levélcím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
E-mail: polgarmester@jaszfelsoszentgyorgy.hu

Telefonszám: +36-57/520-020
Faxszám: +36-57/520-021

Alpolgármester

Bálint János
Levélcím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
E-mail: titkarsag1@jaszfelsoszentgyorgy.hu

Telefonszám: +36-57/520-020

Képviselők

Banya Csaba

Farsangné Maczák Mariann
Fülöp Zoltán
Horváthné Sziliczei Mónika
Dr. Turjányi Sándor

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

József Attila Művelődési Ház

5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 63.

Telefonszám: +36-57/420-100

Könyvtár:
5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 63.
Telefonszám: +36-57/520-010

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Konyhája

5111 Jászfelsőszentgyörgy, Csokonai Mihály utca 2.
Telefonszám: +36-57/420-207

 

Jászfelsőszentgyörgyi Óvoda

Levélcím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Tüzér utca 2.
Telefonszám: +36-57/420-033

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

9. A közfeladatot ellátó szerv (ÖNKORMÁNYZAT) által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

 

Az Önkormányzat részben önállóan működő intézményeinek gazdálkodását a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
Tel.: 57/520-020
Vezető: dr. Kundák István jegyző
Honlap:
www.jaszfelsoszentgyorgy.hu

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Posta cím: 5001 Szolnok Pf. 111.
Telefon: 56/505-900, Fax: 56/505-909
E-mail: titkarsag[kukac]jnszmkh.hu
honlap: wwww.jnszmkh.hu
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8:00-18:00
Kedd: nincs
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő